Τι είναι η άτυπη μάθηση;

Τι είναι η άτυπη μάθηση; Τι είναι η άτυπη μάθηση; www.pexels.com

Δε σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποκτήσουμε καινούριες γνώσεις και δεξιότητες. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανήκουν στην κατηγορία της άτυπης μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό, μέσω διαδικτύου, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική εμπειρία του. Στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινωνικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης και απευθύνονται σε νέους, σε ενηλίκους ή σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να αφορούν τη διεξαγωγή ημερίδων ή σεμιναρίων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, την παροχή συστηματικών πληροφοριών και γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και στην πνευματική ανάπτυξη τους. 

Σας άρεσε; Μοιραστείτε το!

    Πηγές

    Ν.3879 (Φ.Ε.Κ. 163/21.09.2010, τ. Α’), άρθρο 14.3

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: